مکمل گازوییل

 

مشخصات
قابل کاربرد برای تمامی موتورهای دیزل با کاتالیست و یا بدون کاتالیست .
تمامی رسوبات موجود در سیستم سوخت رسانی را از باک تا موتور خودرو پاک کرده و پمپ و نازل انژکتور را تمیز می کند و دود سیاه خروجی اگزوز را کاهش میدهد.
ترکیبهای اسیدی و خورنده سوخت را خنثی کرده و در نتیجه کل س