تراکم بناهای تاریخی در کشور فرانسه در قیاس با دیگر کشورها ی اروپایی ،حاکی از قدمت و سابقه این کشور در زمینه ساخت و مرمت انواع سازه های منحصر به فرد همچون پل ها ،تونلها ،سدها ،کاخ ها و موزه ها و... است .
 
نکته جالب توجه استفاده از مصالح ساختمانی بر پایه سیمان از قبیل بتن و ملاتهای سیمانی در اکثر آن بناهای تاریخی است که باعث شده این کشور به لحاظ تاریخی مهد نوآوری و دستاوردهای علمی در صنعت سیمان ،بتن و افزودنی های آن ،ملاتهای صنعتی و بطور کلی مصالح ساخ